ޤަވާއިދުތައް

އާއިލާއާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު

Download (PDF, 1.37MB)

އާއިލާއާއި ބެހޭ ޤަވާއިދުގެ ފުރަތަމަ އިސްލާޙް

Download (PDF, 62KB)

އާއިލާއާއި ބެހޭ ޤަވާއިދުގެ ދެވަނަ އިސްލާޙް

Download (PDF, 335KB)

އެކަނި ދަރިން ބަލަހައްޓާ މައިން ނުވަތަ ބަފައިންނަށް މާލީ އެހީ ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު

Download (PDF, 371KB)

އިޞްލާޙު ކުރުމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިން މުޖުތަމަޢުން އެކަހެރި ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު

Download (PDF, 108KB)

ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ، ތަޙުޤީޤުކޮށް، އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު

Download (PDF, 91KB)

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޙާއްޞަ އުޞޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ގަވާއިދު” އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

Download (PDF, 109KB)

އިޞްލާޙު ކުރުމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިން މުޖުތަމަޢުން އެކަހެރި ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުއަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ އަވާއިދު

Download (PDF, 78KB)

މައިންބަފައިންގެ އެހީތެރިކަމެއްނެތި އެހެން މީހަކު ބަލަހައްޓާ ކުދިންނަށާއި، އެކުދިން ބަލަހައްޓާ ފަރާތަކަށް މާލީ އެހީ ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު

Download (PDF, 536KB)