ރިސާރޗް އަދި ރިޕޯރޓް

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާ 2013-2014

Download (PDF, 5MB)

ކަންޓްރީ ޕްރޮގްރާމް ޑޮކިއުމެންޓް 2015

Download (PDF, 514KB)

ނޯ ޔުއަރ ރައިޓްސް އެންޑް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ

Download (PDF, 431KB)

އ.ދގެ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ކޮންވެންޝަންގެ ހުލާސާ- ލީފްލެޓް

Download (PDF, 173KB)

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ ޕޯސްޓަރސް

Download (PDF, 504KB)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ހާލަތު ދިރާސާ 2015

Download (PDF, 2.25MB)

ސްޓްރެޖިކް ޕްލޭން ފޯ ރީފޯމް އޮފް ދަ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ސިސްޓަމް

Download (PDF, 128KB)

Toggle Content

ޔޫ.އެން ކޮންވެންޝަން އޮންދަ ރައިޓްސް އޮފްދަ ޗައިލްޑް އިން ޗައިލްޑް ފްރެންޑްލީ ލޭންގުއޭޖް

Download (PDF, 154KB)

ޔުނިސެފް މޯލްޑިވްސް އެނުއަލް ރިޕޯރޓް 2016

Download (PDF, 472KB)

ޗައިލްޑް ޕާޓިސިޕޭޝަން އިން ދަ މޯލްޑިވްސް: އެސެސްމަންޓް އޮފް ނޮލެޖް

Download (PDF, 9.17MB)