ޤާނޫނުތައް

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 201KB)

ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 284KB)

ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ޤާނޫނު

Download (PDF, 864KB)

ގެވެށިއަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 623KB)

ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު

Download (PDF, 136KB)

ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2000 (އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 149KB)

ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2000 (އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 365KB)