ޤަވާއިދުތައް

އާއިލާއާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު

Download (PDF, 1.37MB)

އާއިލާއާއި ބެހޭ ޤަވާއިދުގެ ފުރަތަމަ އިސްލާޙް

Download (PDF, 62KB)

އާއިލާއާއި ބެހޭ ޤަވާއިދުގެ ދެވަނަ އިސްލާޙް

Download (PDF, 335KB)

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ގަވާއިދު

Download (PDF, 133KB)

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 201KB)