އިޤުތިސާދީ އިޖުތިމާއީ އަދި ސަޤާފީ


ތަޢުލީމު


ޞިއްޚަތު


ވަޒީފާ


ކޮންވެންޝަން އަދި އެހެނިހެން


އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން

މުހިއްމު ލިންކްތައް

UNESCO

UNESCO is the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. It seeks to build peace through international cooperation in Education, the Sciences and Culture.

United Nations Environment Programme

Human rights and the environment are intertwined; human rights cannot be enjoyed without a safe, clean and healthy environment;…

COMMITTEE ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS

The Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) is the body of 18 independent experts that monitors implementation of the International…