ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތައް

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު

Download (PDF, 319KB)


ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު – 1 ވަނަ އިޞްލާޙު

Download (PDF, 181KB)


ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު – 2 ވަނަ އިޞްލާޙު

Download (PDF, 53KB)


ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު – 3 ވަނަ އިޞްލާޙު

Download (PDF, 121KB)


ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު – 4 ވަނަ އިޞްލާޙު

Download (PDF, 165KB)


ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު – 5 ވަނަ އިޞްލާޙު

Download (PDF, 379KB)


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު

Download (PDF, 143KB)


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު – 1 ވަނަ އިޞްލާޙު

Download (PDF, 113KB)


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު – 2 ވަނަ އިޞްލާޙު

Download (PDF, 115KB)


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު – 3 ވަނަ އިޞްލާޙު

Download (PDF, 310KB)


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު – 4 ވަނަ އިޞްލާޙު

Download (PDF, 554KB)


ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 322KB)


ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު – 1 ވަނަ އިޞްލާޙު

Download (PDF, 124KB)


ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު – 2 ވަނަ އިޞްލާޙު

Download (PDF, 69KB)


ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު – 3 ވަނަ އިޞްލާޙު

Download (PDF, 865KB)


ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު – 4 ވަނަ އިޞްލާޙު

Download (PDF, 299KB)


ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 537KB)


ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 24KB)


ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު 2015

Download (PDF, 382KB)


ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު – 1 ވަނަ އިޞްލާޙު

Download (PDF, 116KB)


ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައުލޫމާތު ދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނެ އުސޫލު

Download (PDF, 57KB)