ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތައް

15/2011 އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރަންސްގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 365KB)


4/2012 ތެލެސީމިއާ ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 308KB)


7/2012 ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 365KB)


13/2015 ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 1.81MB)


ޞިއްޚީ ޙިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 268KB)