ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދު

3/2011 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 297KB)


1/2012 ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 215KB)


  11/2015 -ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 849KB)


18/2015 ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2015 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 172KB)