ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދު

1/2002 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު

Download (PDF, 1.5MB)


       4/2008 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު – 2 ވަނަ އިސްލާޙު

Download (PDF, 104KB)


20/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު – 3 ވަނަ އިސްލާޙު

Download (PDF, 115KB)


4/2015ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2002 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 187KB)


25/2015 ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2002 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 165KB)


39/2015ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2002 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 6 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 171KB)


17/2016 ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2002 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 7 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 293KB)


4/2017 ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 831KB)


                  9/2011 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބަހަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 197KB)


                  12/2011 ގަސްގަހާގެހި ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 291KB)


       ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު

Download (PDF, 65KB)


                   15/2018 ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2011 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީބަހަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 347KB)