އަދުލު އިންސާފު


ކޮންވެންޝަންސް-ޖެނެރަލްކޮމެންޓް


ރިސާރޗާއި ރިޕޯރޓް


ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތައް


ވީޑިއޯތައް

މުހިއްމު ލިންކްތައް

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް


އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އުފައްދާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.
2019 ޖަނަވަރީ 21 އިން ފެށިގެން މި އޮފީހުގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ:
މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ދަޢުވާ ކުރުމާއި ދަޢުވާ ލިބިގަތުން.
އާބިޓްރޭޝަނާއި މީޑީއޭޝަން …

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ތާރީޚުގައި އަދި ދީމިޤްރާޠީ ޙަޔާތުގައި 2008 ސެޕްޓެމްބަރ 18 ފާހަގަ ކުރެވިގެން ދަނީ ވަރަށް ޚާއްޞަ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެއީ އެހެނިހެން މިނިވަން ދީމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި އެންމެ މަތީ ކޯޓުގެ ދައުރު ކަނޑައެޅިފައި ވާ މަފްހޫމާ އެއްގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު އުފެދުނު ދުވަހެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން


ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަކީ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އިދާރީ އެންމެހައި ކަންކަން ރާވާއި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އިދާރާއެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހިނގަމުންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2008/SC-RU-/01 (02 ޑިސެމްބަރ 2008) ރޫލިންގްއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ …