މީޑިޔާއާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުން


ކޮންވެންޝަންސް


ރިސާރޗާއި ރިޕޯރޓް


ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދު


ވީޑިއޯތައް

މުހިއްމު ލިންކްތައް

ފްރީޑޮމް އިން ދަ ވޯލްޑް 2018- މޯލްޑިވްސް

Following decades of authoritarian rule under former president Maumoon Abdul Gayoom, the Maldives held its first multiparty presidential election in 2008. However, …

ވޯލްޑް ޕްރެސް ފްރީޑޮމް އިންޑެކްސް 2019

Article 100 of Norway’s 1814 constitution prepared the ground for media freedom. Today, the media are free and journalists are not subject to …