އާއިލާ ބިނާކުރުމާއި ޒާތީ ދިރިއުޅުން


ކޮންވެންޝަންސް


ރިސާރޗާއި ރިޕޯރޓް


ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދު


ވީޑިއޯތައް

މުހިއްމު ލިންކްތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލި އެންޑް ސޯޝަލް ސާރވިސަސް

ކުޑަކުދިންނާއި، އަންހެނުންނާއި، ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނާއި އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުން ބާއްޖަވެރިކުރުމަށްޓަކައި، އެފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދިކޮށް، އެފަރާތްތައް ބާރުވެރިކުރުވާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން؛ އިހުމާލާއި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް…

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ހިއުމަން ރައިޓްސް

The General Assembly, Reaffirming the importance of the observance of the purposes and principles of the Charter of the United Nations for the promotion and protection of all human rights and fundamental freedoms for all persons in all countries of the world…

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް

The United Nations is an international organization founded in 1945. It is currently made up of 193 Member States. The mission and work of the United Nations are guided by the purposes and principles contained in its founding Charter. …

ޔުނިސެފް މޯލްޑިވްސް

Around the world, UNICEF is working to save children’s lives, defend their rights, and help them fulfill their potentials. We have been in the Maldives since 1978, when we responded to a cholera outbreak that spun out of control. At the time…