އެހެނިހެން


ކޮންވެންޝަން-ޖެނެރަލްކޮމެންޓްސް


ރިސާރޗާއި ރިޕޯރޓް


ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތައް


ވީޑިއޯތައް

މުހިއްމު ލިންކްތައް

އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮގަނައިޒޭޝަން ފޮރ މައިގްރޭޝަން

The Republic of the Maldives became a member state of IOM in August 2011. IOM established its office in Malé in April 2013, and has since been active in working with the Government to promote safe and orderly migration. In the Maldives, IOM is the leading organisation …

އޯއެޗްސީއެޗްއާރ

The Human Rights Committee is the body of independent experts that monitors implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights by its State parties. All States parties are obliged to submit regular reports to the Committee on how the rights are being implemented. States must …

ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް

Transparency Maldives (TM), is a National Chapter of Transparency International, the leading global movement against corruption. TM is a non-partisan organisation that promotes collaboration, awareness and undertakes initiatives to improve governance and eliminate corruption from the daily lives of people…