ރިސާރޗާއި ރިޕޯރޓް

ޕާލިމަންޓް އިންތިހާބް 2019

Download (PDF, 8KB)


ކޮމަންވެލްތު ރިޕޯޓް- ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީއިންތިހާބް 2013

Download (PDF, 1.77MB)


ކޮމަންވެލްތު ރިޕޯޓް- ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީއިންތިހާބް 2019

Download (PDF, 1.21MB)


ޓްރާންސް ޕޭރަންސީ: ޑޮމެސްޓިކް އޮބްސަރވޭޝަން އޮފް އިލެކްޝަންސް- ‘209’2011 2008

Download (PDF, 689KB)


އެކައުންޓަބިލިޓީ ތުރޫ ސިވިކް ޕާޓިސިޕޭޝަން 2015

Download (PDF, Unknown)


ޔޫތު ސިވިކް އެންޖޭޖުމެންޓް

Download (PDF, 2.96MB)


ވޮލަންޓިއަރިން ޕޮރ ސަސްޓޭނަބަލް ޑިވަލޮޕްމަންޓް

Download (PDF, 353KB)


ސިޓީޒަން ހޭންޑް ބުކް

Download (PDF, 388KB)


ޕަބްލިސް ޕާޓިސިޕޭޝަން އެން އެންގޭޖުމެންޓް

Download (PDF, 472KB)


ދަ ވެލިއޫ ރޯލްއޮފް ސިޓީޒަން އެންޖޭޖުމެންޓް އިން ސޯޝަލް އިނަވޯޝަން

Download (PDF, Unknown)