ކޮންވެންޝަންސް-ޖެނެރަލްކޮމެންޓްސް

ޖެނެރަލް ކޮމެންޓް ނަންބަރ 13- އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފް ޖަސްޓިސް (އާޓިކަލް 14)

Download (PDF, Unknown)


ޖެނެރަލް ކޮމެންޓް ނަންބަރ 32- ރައިޓް ޓް އީކުއަލިޓީ ބިފޯ ކޯރޓްސް އެންޑް ޓްރައިބިއުނަލްސް އެންޑް ޓް ފެއަރ ޓްރައިލް

Download (PDF, 171KB)


ޖެނެރަލް ކޮމެންޓް ނަންބަރ 31- ނޭޗަރ އޮފް ދަ ޖެނެރަލް ލީގަލް އޮބްލިގޭޝަން އިމްޕޯސްޑް އޮން ސްޓޭޓްސް ޕާރޓީސް ޓް ދަ ކޮވެނެންޓް

Download (PDF, Unknown)