ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު (ޕީނަލްކޯޑް)- ޗެޕްޓަރ 3

Download (PDF, 74KB)


(އާންމު ޤާނޫނުތަކެއް-4/68 (1968

Download (PDF, 36KB)


10/68 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ 4

Download (PDF, 136KB)


24/76 ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު

Download (PDF, 31KB)


82/78 ފައިސާ ބަހައްޓައިގެން ޝަރީޢަތަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމާއި މެސެޖުގެ ޛަރީޢާއިން ހެކިބަސް ހޯދުމާބެހޭ ޤާނޫނު

Download (PDF, 52KB)


1/81 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު (ޕީނަލް ކޯޑް) ޗެޕްޓަރ 1

Download (PDF, 433KB)


21/81 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ 2

Download (PDF, 199KB)


5/2008 ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 211KB)


6/2008 ޢާންމު ޤަވާއިދާބެހޭ ޤާނޫނު

Download (PDF, 132KB)


9/2008 ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 178KB)


10/2008 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 257KB)


3/2009 ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/9 (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 39KB)


4/2009 ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/10 (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 43KB)


13/2009 ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/68 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު ޗެޕްޓަރ 4) އަށް 7 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 47KB)


2/2010 މަޢާފް ދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށް ދިނުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 94KB)


13/2010 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 255KB)


14/2010 ޤާނޫނު ނަމްބަރު 13/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނެއުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 53KB)


22/2010 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 383KB)


01/2011 ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 160KB)


4/2011 މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 169KB)


9/2013ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 121KB)


7/2014ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 143KB)


9/2014 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު

Download (PDF, 1.72MB)


25/2014ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2008 (ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 169KB)


29/2014ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/78 (7 ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް މީހުން ބަންދުކުރުމުގައި ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ޤާނޫނު) އުވާލުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 178KB)


35/2014ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2010 (މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 185KB)


40/2014 ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 207KB)


2/2015ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 453KB)


4/2016 ޤާނޫނު ނަންބަރު9/2008 (ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 304KB)


12/2016ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 1.43MB)


23/2016ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 337KB)


 6/2017 ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 324KB)