ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދު

ނޫސްމަޖައްލާފަދަ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު 78/47

Download (PDF, 46KB)


ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު 94/6

Download (PDF, 88KB)


ޤައުމީ ކުތުބުޙާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫނު 2006/1

Download (PDF, 59KB)


މޯލްޑިވްސް މިޑިއާ ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނު 2008/15

Download (PDF, 215KB)


ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު 2010/16

Download (PDF, 221KB)


ކޮޕީރައިޓާއި އެއާގުޅޭ އެހެނިހެން ޙައްޤުތަކުގެ ޤާނޫނު 2010/23

Download (PDF, 192KB)


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ޤާނޫނު 2011/16

Download (PDF, 219KB)


މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު 2014/1

Download (PDF, 430KB)


ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/94 (ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 2014/8

Download (PDF, 136KB)


ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ޤާނޫނު 2015/9

Download (PDF, 1.36MB)


ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޤާނޫނު 2015/42

Download (PDF, 251KB)


ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/94 (ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 2016/6

Download (PDF, 364KB)


ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2015 (ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 2018/6

Download (PDF, 551KB)