ރިސާރޗާއި ރިޕޯރޓް

މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނުމެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ތަޖުރިބާގެ ހުލާސާ ރިޕޯޓް

Download (PDF, 230KB)


ދެކޭ ގޮތުގެ ކަރުދާސް: މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު

Download (PDF, 4.6MB)


ފްރީޑަމް އެން މީޑިޔާ 2019

Download (PDF, 5.5MB)


ރައިޓް ޓު ޕްރޮޓޭސްޓް

Download (PDF, 221KB)


ޑިފައިނިންގ ޑިފަމޭޝަން

Download (PDF, 315KB)


ހޭޓް ސްޕީޗު

Download (PDF, 333KB)


ފްރީޑމް އޮފް އެކްސްޕްރެޝަން، މީޑިޔާ ލޯ އެންޑް ޑިފަމޭޝަން

Download (PDF, 569KB)


މީޑިޔާ އެން ކޮމިއުނިކޭޝަން އިން ގަވަނމެންޓް

Download (PDF, 150KB)


މީޑިޔާ ޕަވަރ

Download (PDF, 3.57MB)


ފްރީޑަމް އޮފް އެކްސް ޕްރެޝަން

Download (PDF, 1.98MB)


އެން އޯލް-އައުޓް އެސައުލްޓް އޮން ޑެމޮކްރަސީ


GDE Error: Unable to determine file type from URL

އޫ.އެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލް ރިޕޯޓް 2010

Download (PDF, 378KB)


އިންސަލް ލޯ: އިންސަލްޓިން ޓު ޕްރެސް ފްރީޑަމް

Download (PDF, 3.54MB)


ދަ ކުއެސްޓް ޓު ޕްރޮޓެކްޓް ޖާރނަލިސްޓްސް އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް ޑިފެންޑަރސް އިން ޑިޖިޓަލް ވޯލްޑް

Download (PDF, 994KB)


ކޮމްބަޓެންގ ހިމްޕިއުނިޓީ

Download (PDF, 647KB)


މީ ޑިޔާ އޮލިގަރކްސް ގޯ ސޮޕިން

Download (PDF, 2.73MB)


ޖިހާދު އަގޭންސްޓް ޖާރނަލިސްޓްސް

Download (PDF, 6.29MB)


ސެންސަރސިޕް އެންޑް ސަރވެއިލަންސް އޮފް ޖަރނަލިސްޓްސް

Download (PDF, 2.33MB)