ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދު

   4/69 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޓިޒެންޝިޕް ޤާނޫނު

Download (PDF, 36KB)


  46/78 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށެއްގެ ރަށްވެއްސަކަށްވުމާބެހޭ ޤާނޫނު

Download (PDF, 35KB)


  7/92 އުފަންވުން ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމާއި މަރުވާމީހުންގެ މަރު ސާބިތުކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު

Download (PDF, 141KB)


4/2000 ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު

Download (PDF, 149KB)


  11/2013 ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2000 (އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 149KB)


  9/2016 ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2000 (އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 365KB)


  10/2016ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/69ޖ. (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޓިޒެންޝިޕް ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 332KB)