ރިސާރޗާއި ރިޕޯރޓް

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2017

Download (PDF, 1.5MB)


ފިޔަވަތި އަހަރީ ރިޕޯޓް 2017

Download (PDF, 1.64MB)


ރޯސްޓާ ފެނަލް އަހަރީ ރިޕޯޓް

Download (PDF, 1.38MB)


މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018

Download (PDF, 821KB)


ކުޑަކުދިންނާ އަންހެނުންނާ ދޮށީއުމުރުގެ މީހުންނާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަމީހުންގެ ރިޕޯޓް 2013 އިން 2018 އަށް

Download (PDF, 948KB)


ރަންވޭލާ ރިޕޯޓް

Download (PDF, 1.17MB)