ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތައް

  10/2013އާބިޓްރޭޝަނުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 1.38MB)


13/2013 އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު 2013

Download (PDF, 330KB)


  14/2013 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 583KB)


38/2014ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 655KB)


   1/2015އެކްސްޓްރަޑިޝަންގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 456KB)


10/2015ޤާނޫނު ނަންބަރު 14/2013 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 1.11MB)


   27/2015ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 222KB)


   12/2018ޤާނޫނު ނަންބަރު 14/2013 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 353KB)