ރިސާރޗާއި ރިޕޯރޓް

މޮނިޓަރިން ޕްލޭސަސް އޮފް ޑިޓެންޝަން: އަ ޕްރެކްޓިކަލް ގައިޑް

Download (PDF, Unknown)


އެނުއަލް ރިޕޯޓް 2018 : އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޓޯޗަރ

Download (PDF, Unknown)


ރި ހެބިލިޓޭޝަން އެންޑް ސޯޝަލް އިނޓަގްރޭޝަން އޮފް ވުމަން ޕްރިޒްނަރސް

Download (PDF, 6.2MB)


އެންޓި ޓޯޗަރ އެކްޓް ރިޕޯޓް 2019 -އެޗުއާރުސީއެމް

Download (PDF, 4.3MB)


އެންޓި ޓޯޗަރ އެކްޓް ރިޕޯޓް 2018 -އެޗުއާރުސީއެމް

Download (PDF, 11.82MB)