ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތައް

4/96 ޢާއްމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތާބެހޭ ޤާނޫނު

Download (PDF, 88KB)


  2/2000 ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 134KB)


   1/2007 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 236KB)


   11/2010 ޢާންމު އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 234KB)


  12/2013 މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 234KB)


  27/2014ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2007 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

Download (PDF, 169KB)